Ковиљско-Петроварадински рит

Захваљујући својим специфичним карактеристикама Ковиљски рит заједно са Петроварадинским ритом, који се наставља на њега на десној обали Дунава, проглашен је 1998. године специјалним резерватом природе Ковиљско-петроварадински рит“ нa површини од 4.840,605 hа и поверено је јавном предузећу Војводинашуме“ из Новог Сада. Спада у прву категорију природних добара од изузетног значаја за Републику. Ковиљско-петроварадински рит је  због својихпосебних орнитолошких вредност, током 1989. године уписан на листу подручја од међународног значаја за очување фауна птица, у Европи на површини од 4000 hа (IBA Project), a 2000. године je IBA подручје под називом Ковиљски рит проширено на простор од 5500 hа. Ковиљско–петроварадински рит се налази такође на листи подручја, која потенцијано могу бити номинована за упис на листу водених станишта од међународног значаја по Рамсарској конвценцији.
На просторима Ковиљско-петроварадинског рита у последњих неколико година, услед неконтролисаних антропогених захвата, дошло је до значајних еколошких промена (сеча аутохтоних шума, садња евроамеричких топола, преграђивање водотока, испаша стоке, прекомеран лов и риболов), што је нужно довело и до промена у биоценозама и врло негативно се одразило на орнитофауну овог подручја (Кресојевић, 2004). Због тога је значајно развијати еколошку свест и нагласити вишеструке користи од екотуризма. Екотуризам обезбеђује посао и зараду пре свега, за локално становништво. Даље, омогућује формирање фондова за ширење и побољшавање заштите животне средине, како би она била сачувана и за будуће екотуристе.

У оквиру Ковиљског рита постоје значајни потенцијали за развој екотуризма, који су сем на природним вредностима резервата засновани и на богатству културно-историјских споменика у непосредној околини, као и изузетно повољном туристичко-географском положају у односу на емитивне центре, на основу чега се до сада развијали излетнички и транзитни вид туризма.


У последње време екотуризам се развија, захваљујући љубитељима природе који желе да науче што више о окружењу, његовој екологији и култури. Оригиналне активности, у оквиру овог вида туризма, су еколошки кампови за младе и међународни волонтерски кампови, који се реализују у оквиру пројектаПовратак природи“ Покрета горана Новога Сада. Кампови се већ неколико година одржавају на дотрајалој чарди на Тиквари (Слика 5), која је одговарајућом адаптацијом прилагођена и задовољава садашње потребе. Постоји пројекат да се оформи специфичан облик материјалне базе на овој локацији, који ће у потпуности бити уклопљен амбијенталну целину и традицију простора, како би одговарао постављеним стандардима за еко-коначишта.